1. Bied gratis mee en koop daarna
  2. 085 - 029 48 86


ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1         Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle biedingen, transacties, overeenkomsten en andere rechtshandelingen waarbij 50centveiling.nl enerzijds en anderzijds gebruikers van de diensten van 50centveiling.nl betrokken zijn.          

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit overeenkomsten voortgekomen deelovereenkomsten c.q. vervolgovereenkomsten.

1.3       Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.

1.4       Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.5       Door registratie bij 50centveiling.nl verklaart de Gebruiker in te stemmen met de algemene voorwaarden van 50centveiling.nl en om onder de algemene Voorwaarden van 50centveiling.nl gebruik te maken van de diensten van 50centveiling.nl.

1.6       50centveiling.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door het plaatsen van nieuwe, aangepaste voorwaarden op haar website. Wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking, of op een ander tijdstip als dit in de bekendmaking wordt vermeld.

 

Artikel 2         Definities
      
2.1       50 centveiling.nl de website geregistreed onder het KVK nummer: 65900871 waarmee de onderneming producten, arrangementen en diensten door middel van een digitale veiling aanbiedt en levert. Gebruiker:      de gebruiker van 50centveiling.nl, tevens consument/koper van de door 50centveiling.nl aangeboden producten, arrangementen en/of diensten, dan wel de (hoogste) bieder op een door 50centveiling.nl (digitaal) geveild product, arrangement of dienst.  

2.2       Aanbieder: de feitelijke leverancier van het product dat 50centveiling door middel van de door haar geexploiteerde website 50centveiling.nl aanbiedt en levert, gebruikmakend van de diensten van de feitelijke leverancier.         

 

Artikel 3         Registratie

3.1       Om als Gebruiker deel te kunnen nemen aan een veiling van 50centveiling.nl is registratie op de wijze zoals door 50centveiling.nl voorgeschreven verplicht.

3.2       Bij registratie dient door de Gebruiker zonder voorbehoud te worden ingestemd met de algemene voorwaarden en procedures van 50centveiling.nl.

3.3       De Gebruiker verbindt zich ertoe bij de registratie voor de veilingdiensten van 50centveiling.nl zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. 50centveiling.nl is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.

3.4       De Gebruiker verklaart en garandeert de identificatie- en adresgegevens volledig en naar waarheid te hebben opgegeven aan 50centveiling.nl.

3.5       De Gebruiker is verplicht om, in geval van wijzigingen in een of meer van de bij registratie doorgegeven gegevens, per ommegaand 50centveiling.nl van deze wijziging(en) op de hoogte te stellen.

3.6       Iedere Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere Gebruiker dient de gegevens zorgvuldig te bewaren. De Gebruiker zal de gegevens in geen enkel geval doorgeven aan derden.

3.7       50centveiling.nl is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens of schade als gevolg van onzorgvuldig bewaren van de inloggegevens. De gebruiker vrijwaart 50centveiling.nl voor enige schade die door derden als gevolg van deze tekortkomingen of onzorgvuldigheid van Gebruiker is ontstaan.

3.8       Een registratie kan op elk moment middels opzegging door Gebruiker met onmiddellijke ingang worden beëindigd, onverminderd eventuele verplichtingen die voor de Gebruiker zijn ontstaan in de periode voorafgaand aan de beëindiging van een registratie en onverminderd bepalingen in deze algemene voorwaarden die ook na beëindiging van de registratie van kracht blijven.

3.9       Tot de persoonlijke gegevens die voor de registratie nodig zijn behoren naam, adres,  emailadres en de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

 

Artikel 4         Veiling      

4.1       Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor 50centveiling.nl noch voor de Aanbieder van het via de desbetreffende website te verkopen of te veilen product, arrangement of dienst.

4.2       De veilingdiensten van 50centveiling.nl zijn slechts toegankelijk voor de bij 50centveiling.nl geregistreerde Gebruiker, die op grond van de Nederlandse wetgeving gerechtigd is juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer bestemd voor minderjarigen of voor personen die van het gebruik van de dienst tijdelijk dan wel definitief zijn uitgesloten.

4.3       50centveiling.nl is bevoegd om naar eigen inzicht het gebruik van de veilingsite voor een Gebruiker te verbieden.

4.4       Zolang de veiling nog niet is begonnen kan de Aanbieder wijzigingen aanbrengen in het aanbod.

4.5       Ieder aanbod wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid, hetgeen betekent dat de Aanbieder niet gehouden is om aan de hoogste bieder de prestatie waarop deze recht heeft te leveren, indien die prestatie niet meer beschikbaar, leverbaar, dan wel uitverkocht is.

4.6       Bij onduidelijkheid over de inhoud/kwalificaties van een product is de informatie van de Aanbieder leidend.

4.7       Ieder bod dat door een Gebruiker uitgebracht wordt, leidt tot een veilingovereenkomst tussen deze Gebruiker en 50centveiling.nl. Ieder hoogste bod leidt tot een (koop)overeenkomst tussen de Gebruiker en 50centveiling.nl. Door het uitbrengen van een bod gaat de Gebruiker akkoord met de boekings-, leverings-, huisregels en andere voorwaarden van de Aanbieder van het desbetreffende arrangement, product of dienst.

4.8       In het geval dat de algemene voorwaarden van de Aanbieder strijdig zijn met de algemene voorwaarden van 50centveiling.nl, zijn de algemene voorwaarden van 50centveiling.nl leidend.

4.9       De vijf laatste biedingen op een veiling worden op de website van 50centveiling.nl geplaatst, onder vermelding van gebruikersnaam, bieddatum en biedprijs.

4.10     50centveiling.nl heeft het recht om in voorkomende gevallen of voor de gehele website winstlimieten in te stellen, dit uitsluiten ter beoordeling van 50centveiling.nl.

4.11     Indien daartoe dringende redenen bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van 50centveiling.nl, behoudt 50centveiling.nl zich het recht voor een veiling vroegtijdig te beëindigen.    

4.12     Gebruiker is zich ervan bewust dat de mogelijkheid bestaat dat hij door te bieden op een product, meer betaald voor het product dan dat deze waard is.

4.13     Er kan geboden worden vanaf € 0,01 Indien men bied op het aangeboden product, word het product telkens met € 0,01 verhoogd als men een bod uitbrengt op een aangeboden product, dienst of arrangement dan zal de veiling telkens met een aantal vooraf vastgestelde secondes worden verlengd.

4.14     In geval van een technische storing die van invloed is op (onderdelen van) de website, en waarvan de oorzaak buiten de macht van 50centveiling.nl ligt, worden de veilingen gepauzeerd en na de storing hervat. Eventuele veilingen die onterecht zijn gesloten worden nietig verklaard en de geplaatste biedingen worden geretourneerd.

 

Artikel 5         Bied-credits

5.1       Om te kunnen bieden op producten, diensten of arrangementen van 50centveiling.nl kan uitsluitend gebruik gemaakt worden van bied-credits en gratis                       verkregen credits.

5.2       Bied-pakketten en/of bied-credits kunnen worden gekocht op de website van 50centveiling.nl.

5.3       Bied pakketten, bied-credits en/of gratis verkregen credits kunnen niet worden geretourneerd, noch kunnen zij te gelde worden gemaakt en uitbetaald.

5.4       Bied-credits vervallen niet door verloop van tijd, doch hebben een onbeperkte geldigheidsduur zolang de website van 50centveiling.nl bestaat en de website wordt gedreven in de huidige vorm.

5.5       Gebruiker bepaalt zelf en is zelf verantwoordelijk voor het aantal bied-credits dat hij aanschaft en gebruikt, indien Gebruiker zich de bied-credits niet kan veroorloven dient hij zich van de aanschaf hiervan te onthouden.

 

Artikel 6         ‘Koop nu’-functie

6.1       50centveiling.nl geeft geen wingarantie, met de ‘Koop nu’-functie geeft 50centveiling.nl de Gebruiker de mogelijkheid om alsnog tot verwerving van het gewenste product over te gaan.

6.2       Korting bij gebruik van de ‘Koop nu’-functie is € 0,50 per uitgebracht bod op het betreffende product.

6.3       Met de gratis verkregen credits wordt in de ‘Koop nu’-functie geen korting verkregen, omdat deze credits gratis verkregen bied-credits zijn.

6.4       De ‘Koop nu’-functie is tot 24 uur na het sluiten van de veiling beschikbaar. De ‘Koop nu’-functie is niet beschikbaar bij ‘bied-credits’-veilingen. Dit zijn veilingen waarop bied-credits worden geveild.

6.5    In geval van een technische storing die van invloed is op de ‘Koop nu’-functie. Worden de veilingen gepauzeerd en na de storing hervat. Eventuele veilingen waarop de ‘Koop nu’-functie  onterecht is aangekocht worden nietig verklaard en de betaling worden geretourneerd.

 

Artikel 7         Nieuwsbrief

7.1       Als geregistreerd Gebruiker van 50centveiling.nl kunt u zich inschrijven als abonnee van de wekelijkse nieuwsbrief van 50centveiling.nl. Opzeggen voor deze nieuwsbrief kan via de opzegfunctie die in elke nieuwsbrief staat. Bij ieder ander communicatiemoment is tevens een mogelijkheid opgenomen om uw abonnement op te zeggen.

7.2       Door de inschrijving als abonnee van de nieuwsbrief van 50centveiling.nl gaat Gebruiker akkoord met door 50centveiling.nl vast te stellen voorwaarden voor die nieuwsbrief.

 

Artikel 8         Privacy

8.1       50centveiling.nl respecteert de privacy van de personen die zich bij 50centveiling.nl registreren en gebruik maken van de diensten.

8.2       Alle gegevens van natuurlijke personen worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8.3       De door Gebruiker verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt voor het mogelijk maken van het gebruik van de diensten van 50centveiling.nl. Voor meer informatie wordt verwezen naar het privacy statement van 50centveiling.nl, welke te vinden is op de website.

8.4       50centveiling.nl stelt persoonlijke gegevens van de Gebruiker niet ter beschikking aan derden, met uitzondering van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

8.5       50centveiling.nl behoudt zich het recht om haar klanten, die een bod hebben geplaatst, die zich hebben geabonneerd op de nieuwsbrief van 50centveiling.nl, of die een account hebben geopend op 50centveiling te informeren over aanbiedingen en diensten van 50centveiling.

 

Artikel 9         Voorschriften

9.1       Medewerkers van 50centveiling.nl en aanbieders zijn niet gerechtigd om biedingen te plaatsen op de veilingen van 50centveiling.nl.

9.2       Het is de Gebruiker niet toegestaan om meerdere accounts te beheren en/of te registeren. Per huishouden zijn 5 accounts toegestaan.

9.3       Deelname aan veilingen en transacties op 50centveiling.nl is uitsluitend toegestaan voor de Gebruiker die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

9.4       Ieder bod op een veiling is te allen tijde onherroepelijk, de betaalde bied-credits kunnen niet terug gevorderd worden.

9.5       Wanneer de Gebruiker het hoogste bod heeft uitgebracht is de Gebruiker niet verplicht om het gewonnen veiling product af te nemen.

9.6       Het overmatig belasten van de website 50centveiling.nl teneinde het biedingsproces te beïnvloeden geldt als fraude en is daarmee verboden.

9.7       Het is voor 50centveiling.nl onmogelijk om alle gegevens van de Gebruiker te controleren. De Gebruiker heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en zijn jegens 50centveiling.nl aansprakelijk voor schade die 50centveiling.nl en/of een eventuele derde lijdt en kosten die zij maakt als gevolg van aan een Gebruiker toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens.

9.8       Gebruiker staat in voor zijn/haar bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst c.q. het uitbrengen van een bod.

 

Artikel 10       Beveiliging

10.1     50centveiling.nl spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen.

10.2     De Gebruiker is jegens 50centveiling.nl gehouden om de computer en/of ieder ander apparaat waarmee de Gebruiker zichzelf toegang verschaft tot de website van 50centveiling.nl afdoende en zoals gebruikelijk te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden die zich kunnen verspreiden via het Internet. Voorts dient Gebruiker voldoende (beveiliging)maatregelen te nemen om een ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar wachtwoord en gebruikersnaam door derden tegen te gaan.

 

Artikel 11       Koop en Betaling

11.1     Wanneer de Gebruiker door het plaatsen van het hoogste bod de hoogste bieder van een veiling is geworden dan wel gebruik heeft gemaakt van de ‘koop nu’            functie, ontvangt deze Gebruiker een bevestigingsmail. Hierin staat hoe de afhandeling van de veiling/koop verder verloopt.

11.2     De betaling door Gebruiker zal via Pay.nl lopen tenzij anders vermeld in de bevestigingse-mail die de Gebruiker ontvangt.

11.3     Bij betaling via Pay.nl heeft de Gebruiker de mogelijkheid uit verschillende betaalmethodes te kiezen. De betaalmethodes zijn iDeal, Paypal, MisterCash,                Paysafe, Visa, Meastro. 

11.4     Indien de betaling door Gebruiker niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan wel niet heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van een stornering,                                zal 50centveiling.nl het gewonnen of gekochte veilingproduct niet verzenden en is geen koop tot stand gekomen.

11.5     De betalingstermijn voor een gewonnen veilingproduct of voor het kopen van een veilingproduct is 30 dagen. En dient plaats te vinden op de wijze en in de              valuta zoals in de bevestiging door 50centveiling.nl aangegeven tenzij anders overeengekomen.

11.6     Gewonnen of gekochte producten, worden gekocht onder de opschortende voorwaarde dat deze binnen 30 dagen vanaf de melding dat het betreffende                    product is verworven, door de Gebruiker worden betaald. Blijft betaling binnen die termijn uit, vervalt het recht op koop.

11.7     De gebruiker die als hoogste bieder uit een veiling komt of de gebruiker die een veilingproduct wil kopen zijn niet verplicht de gewonnen, respectievelijk                    gekochte producten af te nemen.

 

Artikel 12       Aansprakelijkheid  

12.1     50centveiling.nl selecteert de Aanbieders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

12.2     50centveiling.nl koopt de producten in bij een leverancier. De leverancier is aansprakelijk voor de kwaliteit van het geleverde product.   

12.3     De Gebruiker die een klacht heeft over de kwaliteit van de desbetreffende dienst van de Aanbieder is gehouden eventuele uit het kwaliteitsgebrek voortvloeiende schade waar mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk te beperken.

12.4     50centveiling.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen uit overeenkomsten, die redelijkerwijs buiten haar macht liggen.

12.5     Indien 50centveiling.nl aansprakelijk is voor schade als gevolg van een haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de Gebruiker, zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag van het geveilde product.

12.6     Alle veilingen zijn onder voorbehoud van technische storingen, waarvoor 50centveiling.nl geen aansprakelijkheid aanvaardt.

12.7     50centveiling.nl is niet aansprakelijkheid jegens de Gebruiker of ten opzichte van enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt (voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze veilingovereenkomst).

12.8     Zodra de Gebruiker een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens 50centveiling.nl heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Gebruiker gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze vermeende aanspraak jegens 50centveiling.nl schriftelijk aan 50centveiling.nl mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens 50centveiling.nl een half jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor 50centveiling.nl aansprakelijk is.

12.9     50centveiling.nl is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 50centveiling.nl is uitgegaan van door of namens de Gebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

12.10   50centveiling.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

 

Artikel 13       Overmacht

13.1     50centveiling.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 50centveiling.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 50centveiling.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Aanbieder of van derden daaronder begrepen. 50centveiling.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) uitvoering van de opdracht verhinderd, intreedt nadat 50centveiling.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3     50centveiling.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 14       Klachten 

14.1     In geval van een klacht is de Gebruiker verplicht om 50centveiling.nl en de Aanbieder alle informatie en medewerking te verlenen om de klacht op te lossen en de schade te beperken.

14.2     Een Gebruiker die een klacht heeft met betrekking tot de door 50centveiling.nl verrichte diensten of de op grond van de overeenkomst verschuldigde (koop)prijs, dient zijn klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na de datum waarop het hoogste bod is gedaan, volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven aan 50centveiling.nl kenbaar te maken.         

 

Artikel 15       Retourneren

15.1     De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 50centveiling.nl mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

15.2     De in voorgaande genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
(A) Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
(B) Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
(C) Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

15.3     Indien de ondernemer consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke vastgestelde bedenktijd.

15.4     Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

15.5    Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht zal het totale aankoopbedrag binnen 14 dagen naar de consument terug worden gestort.Artikel 16       Uitsluiting en/of verwijdering

16.1     50centveiling.nl is gerechtigd een Gebruiker van de door 50centveiling.nl aangeboden diensten van het gebruik uit te sluiten en/of zijn account(s) te verwijderen, indien die Gebruiker in strijd met deze algemene voorwaarden handelt, die gebruiker het voor 50centveiling.nl onmogelijk maakt de door hem ingevulde gegevens op juistheid te controleren, indien die Gebruiker de eer of de goede naam van 50centveiling.nl aantast (al dan niet door gebruik van aanstootgevende of beledigende gebruikersnamen) of indien die Gebruiker de dienstverlening en/of onderneming van 50centveiling.nl op enigerlei andere wijze verstoort.

16.2     Eventuele tegoeden die op het moment van uitsluiting en/of verwijdering op een of meer van de verwijderde accounts staan, komen te vervallen. Door de betreffende Gebruiker reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.


Artikel 17       Ongeldigheid van een of meer bepalingen

17.1     De ongeldigheid van een bepaling uit de algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden.

17.2     Indien en voor zover een bepaling uit de algemene voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mocht zijn, verbinden partijen zich alsdan om de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de niet-verbindende bepalingen.


Artikel 18       Toepasselijk recht en forumkeuze         

18.1     Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2     Geschillen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

18.3     Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van de sector kanton van de arrondissementsrechtbank, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement.


Artikel 19       Taal algemene voorwaarden

19.1     De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandse tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst.